Pinnacle Testing Center

Pinnacle Testing Center

Contact Office or Dept: 
Testing Centers
Contact Campus: 
Pinnacle
Contact Room: 
706
Contact Hours: 

M-Th: 8:30am-8pm
Fri: 8:30am - 4:30pm

Contact Phone: 
512-223-8002
Contact Email: 
pintest@austincc.edu