Elgin Transfer Services

Elgin Transfer Services

Contact Office or Dept: 
Transfer Services
Contact Campus: 
Elgin
Contact Room: 
1171
Contact Hours: 

M: 8am-7pm
T-Th: 8am-5pm
F: 8am-1pm

Contact Phone: 
512-223-9415
Contact Fax: 
512-223-9598
Contact Email: 
samantha.thomson@austincc.edu